Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CA 283, 2008m. lapkritis 07d