Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 671/2001 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2001, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους