2007 m. rugsėjo 17 d. Komisijos direktyva 2007/55/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB tam tikrus priedus dėl didžiausios leistinos metilazinfoso likučių koncentracijos (Tekstas svarbus EEE )