Γραπτή ερώτηση E-005279/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Αποκατάσταση μετακινηθέντων κατά τη σοβιετική περίοδο