Дело C-10/09: Жалба, подадена на 9 януари 2009 г.  — Комисия на Европейските общности/Португалска република