ADVIES van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zake inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) Rapporteur voor advies: Maria Arena