ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2843/99 υποβολή: Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Κλιματικές αλλαγές και παραλλαγές στο ηπειρωτικό τμήμα της Ευρώπης.