Dyrektywa Komisji 2003/47/WE z dnia 4 czerwca 2003 r. zmieniająca załączniki II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie