Rozhodnutie Európskeho parlamentu o menovaní Vojka A. Antončiča za člena Dvora audítorov [C5-0205/2004 – 2004/0809H(CNS)]