Apvienotās lietas C-225/19un C-226/19: Tiesas (virspalāta) 2020. gada 24. novembra spriedums (Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19)/Minister van Buitenlandse Zaken (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Kopienas Vīzu kodekss – Regula (EK) Nr. 810/2009 – 32. panta 1. – 3. punkts – Lēmums par vīzas atteikumu – VI pielikums – Standartveidlapa – Pamatojums – Apdraudējums sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai, vai vienas vai vairāku dalībvalstu starptautiskajām attiecībām – 22. pants – Iepriekšējas apspriešanās ar citu dalībvalstu centrālajām iestādēm procedūra – Iebildumi pret vīzas izsniegšanu – Prasība, kas celta par lēmumu par vīzas atteikumu – Pārbaudes tiesā apjoms – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību)