Sujungtos bylos C-225/19 ir C-226/19: 2020 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) / Minister van Buitenlandse Zaken (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Bendrijos vizų kodeksas – Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 – 32 straipsnio 1 – 3 dalys – Sprendimas atsisakyti išduoti vizą – VI priedas – Standartinė forma – Motyvavimas – Grėsmė vienos ar kelių valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai arba tarptautiniams santykiams – 22 straipsnis – Išankstinio konsultavimosi su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis procedūra – Prieštaravimas vizos išdavimui – Skundas dėl sprendimo atsisakyti išduoti vizą – Teisminės kontrolės apimtis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis – Teisė į veiksmingą teisinę gynybą)