ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2104/01 υποβολή: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) και Arlindo Cunha (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Διαρθρωτικά μέτρα για την αλιεία και φόρος συλλογικών εισοδημάτων (IRC) στην Πορτογαλία.