Απόφαση της Επιτροπής, της 02/04/2001 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.2223 - GETRONICS / HAGEMEYER / JV) με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)