Υπόθεση C-54/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 25 Ιανουαρίου 2019 η Axa Mediterranean Holding, S.A. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 15 Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-405/11, Axa Mediterranean κατά Επιτροπής