Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8772 — Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )