Υπόθεση C-332/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 23 Απριλίου 2019 ο Hércules Club de Fútbol, S.A.D. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 12 Φεβρουαρίου 2019 στην υπόθεση T-134/17, Hércules Club de Fútbol κατά Επιτροπής