TITJUR Opinia rzecznika generalnego Bot przedstawione w dniu 24 kwietnia 2007 r. # Willy Kempter KG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Hamburg - Niemcy. # Wywóz bydła - Refundacje wywozowe - Ostateczna decyzja administracyjna - Wykładnia wyroku Trybunału - Skuteczność wyroku wydanego w trybie prejudycjalnym po dacie decyzji - Ponowne rozpatrzenie i wzruszenie - Ograniczenia czasowe - Zasada pewności prawa - Zasada współpracy - Artykuł 10 WE. # Sprawa C-2/06. Kempter