Sag T-503/13 P: Rettens kendelse af 19. juni 2014 — Marcuccio mod Kommissionen ( »Appel — personalesag — tjenestemænd — artikel 14 i Personalerettens procesreglement — princippet om en domstol oprettet ved lov — afvisning af søgsmålet i første instans — stævning indgivet pr. telefax påført en ikke-håndskrevet signatur fra advokaten — stævningen indgivet pr. telefax og originaleksemplaret indgivet efterfølgende ikke identiske — sagen for sent anlagt — påstand om betaling af et vist beløb i form af en fjerdedel af sagsomkostningerne i sag F-56/09 — appel åbenbart ugrundet« )