Διορισμός των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των μεγάλων δικτύων, που συστήθηκε με την απόφαση 92/167/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1992