TITJUR Komisja przeciwko Irlandii Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii. # Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 79/409/EWG - Ochrona dzikiego ptactwa - Artykuły 4 i 10 - Transpozycja i stosowanie - IBA 2000 - Znaczenie - Jakość danych Kryteria - Swoboda uznania - Dyrektywa 92/43/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory - Artykuł 6 - Transpozycja i stosowanie. # Sprawa C-418/04.