Επιτροπή κατά Ιρλανδίας Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2007. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 79/409/ΕΟΚ - Διατήρηση των αγρίων πτηνών - Άρθρα 4 και 10 - Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμογή - IBA 2000 - Αξία - Ποιότητα των δεδομένων - Κριτήρια - Περιθώριο εκτιμήσεως - Οδηγία 92/43/ΕΟΚ - Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - Άρθρο 6 - Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμογή. # Υπόθεση C-418/04. TITJUR