Sprawa T-255/20: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2020 r. – ClientEarth / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Komitologia – Komitet Techniczny ds. Pojazdów Silnikowych – Porządek obrad 79. posiedzenia komitetu – Prawo do informacji obowiązujące w państwach członkowskich Unii w odniesieniu do emisji spalin z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyraźna decyzja wydana po wniesieniu skargi – Umorzenie postępowania]