Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/157 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών