Υπόθεση T-151/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 31ης Ιανουαρίου 2008 — Aluminium Silicon Mill Products κατά Επιτροπής (Ντάμπινγκ — Επιστροφή δασμών αντιντάμπινγκ — Ακύρωση του κανονισμού περί επιβολής οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ — Κατάργηση της δίκης — Κανονισμός των δικαστικών εξόδων)