Sprawa C-447/19 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 października 2020 r. – Close SA, Cegelec SA / Parlament Europejski [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postępowanie przetargowe – Roboty budowlane w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu – Zakres obowiązku instytucji zamawiającej w zakresie informowania oferenta, który nie uzyskał zamówienia – Uzasadnienie]