Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1121 оd 29. srpnja 2020. o prikupljanju i dijeljenju statističkih podataka o korisnicima i njihovih povratnih informacija o uslugama jedinstvenog digitalnog pristupnika u skladu s Uredbom (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)