Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1716 z dnia 11 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Paprika Žitava”/„Žitavská paprika” (ChNP)