Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10062 — SDK/Freja Transport&Logistics) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 415/14