BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Othmar Karas, Pervenche Berès