Věc C-105/08: Žaloba podaná dne 6. března 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika