Πρόταση κανονισμοσ του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 527/2003 που επιτρέπει την προσφορά και την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων οίνων που εισάγονται από την Αργεντινή που μπορεί να έχουν υποβληθεί σε οινολογικές πρακτικές που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1493/1999