Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (KOM(2007) 507 lõplik)