Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5639 — Alpha V/Investindustrial Funds/Permasteelisa) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП