KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1897/95, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1995, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta