Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r.)