Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) — Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2007