Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 915/2007 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2007 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)