Sprawa C-71/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/30/WE — Transport lotniczy — Ograniczenia odnoszące się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty — Brak transpozycji dyrektywy w wyznaczonym terminie)