Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija Sprendimas Nr. E7 2019 m. birželio 27 d. dėl praktinės bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis tvarkos, kol valstybėse narėse bus visiškai įgyvendinta elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistema (Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui) 2020/C 73/04