Oude Luttikhuis m.fl. Domstolens dom den 12 december 1995. # H. G. Oude Luttikhuis m. fl. mot Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA. # Begäran om förhandsavgörande: Arrondissementsrechtbank Zutphen - Nederländerna. # Konkurrens - Stadgar för sammanslutningar av mjölkproducenter - System med utträdesavgift - Artikel 85 i fördraget och förordning nr 26. # Mål C-399/93. TITJUR