Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on mainittu niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sellaisena kuin se on saatettu ajan tasalle neuvoston päätöksellä (YUTP) 2021/142, ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohtaa, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/138 2021/C 43/03