Mål T-292/18: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – Portugal mot kommissionen (EGFJ och Ejflu – Betalningar som undantagits från finansiering – Betalningar som verkställts av Portugal – Artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 1290/2005 – Artikel 54 i förordning (EU) nr 1306/2013 – Begreppet nationell domstol)