Vec T-292/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. januára 2020 – Portugalsko/Komisia („EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Výdavky vynaložené Portugalskom – Články 32 a 33 nariadenia (ES) č. 1290/2005 – Článok 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 – Pojem vnútroštátny súd“)