Дело T-292/18: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — Португалия/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Португалия — Членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Член 54 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 — Понятие за национален съд)