Υπόθεση T-803/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιουνίου 2020 — etc-gaming και Casino Equipment κατά Επιτροπής (Αγωγή αποζημιώσεως – Παράλειψη της Ένωσης να προβλέψει πραγματική προσφυγή ικανή να θεραπεύσει την παράλειψη των εθνικών δικαστηρίων να υποβάλουν αίτηση προδικαστικής αποφάσεως στο Δικαστήριο – Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες – Προσφυγή προδήλως νόμω αβάσιμη)