Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 3 mars 2021$