Kohtuasi T-195/18: Üldkohtu 13. mai 2020. aasta otsus – Talanton versus komisjon (Vahekohtuklausel – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja uute tehnoloogiate tutvustamise seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) – Leping Perform – Rahastamiskõlblikud kulud – Tasutud summa osaline tagasinõudmine – Lepinguliste õiguste kuritarvitamine – Hea usu põhimõte – Õiguspärane ootus – Tõendamiskoormis – Vastuhagi)