СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА МИКРО- И НАНОЕЛЕКТРОННИТЕ КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ