Дело C-615/16: Определение на Съда (седми състав) от 21 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 15, параграф 2 и член 135, параграф 1, буква е) — Право на експлоатация на недвижими имоти — Освобождавания — Приложно поле — Понятие за „договаряне“)