Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 303/92 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 1992 για το άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού